รายการบทเรียน
ทำไมต้องสร้างนวัตกรรม จำเป็นด้วยหรือที่ต้องทำ?
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้วยกรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
Timeline ในการดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรม อันนำไปสู่ best practice ของสถานศึกษา

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล

Lesson: กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 1
Overview
Exercise Files
About Lesson

8:30     พิธีกรดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับ

9:00     ทำไมต้องสร้างนวัตกรรม จำเป็นด้วยหรือที่ต้องทำ?          

10:45   การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้วกรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

13:00    Timeline ในการดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรม อันนำไปสู่ best practice ของสถานศึกษา 

13:30   แนวคิดการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม

14:45   มอบหมายภาระงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ดำเนินตอบคำถาม

16:00   จบการอบรมวันที่ 1 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
ทำไมต้องสร้างนวัตกรรม จำเป็นด้วยหรือที่ต้องทำ?
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้วยกรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
Timeline ในการดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรม อันนำไปสู่ best practice ของสถานศึกษา

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล