คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics)?

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
กิจกรรม ที่ 1 (กราฟิกรอบตัว)

กิจกรรม ที่ 1 (กราฟิกรอบตัว)

ให้นักเรียนไปหาฉลาก ผลิตภัณฑ์ สินค้าอะไรก็ ได้ใกล้ตัว มา 1 ชิ้น

สิ่งที่หามาคือ  >>>……………………  ?