รายการบทเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/12
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 2
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/6

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล

Lesson: คุณค่าของงานกราฟิก
Overview
Exercise Files
About Lesson

 คุณค่าของงานกราฟิก 

การนำกราฟิกไปใช้ในงานด้านต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้งานนั้นน่าสนใจ สร้างความแปลกใหม่แก่ผู้พบเห็น และจุดประสงค์ของกราฟฟิกนั้นคือการสื่อสารให้มีความเข้าใจตรงกัน สังเกตได้จากตัวอักษรที่สามารถนำมารวมกันเป็นข้อความเพื่อสื่อสาร ภาษาที่สามารถนำมาสร้างเป็นข้อความได้ก็มีหลากหลายภาษาแตกต่างกัน เมื่อนำมาใช้สื่อสารต้องสามารถทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ตรงกันกับผู้ส่งสาร ซึ่งคุณค่าของ งานกราฟิกจำแนกได้ดังนี้ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

การรับรู้ของมนุษย์สามารถรับรู้ได้หลายทาง เช่น รสชาติ กลิ่น การได้ยิน การมองเห็นด้วยดวงตา ซึ่งเป็นหนึ่งในการรับรู้ของมนุษย์ ตาคือส่วนรับแสงสะท้อนจากวัตถุ ทำให้สามารถมองเห็น และรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ ดวงตาของมนุษย์มีสองดวงเพื่อการมองเห็นสามมิติการสื่อสารโดยใช้รูปภาพและข้อความมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสารด้วยพยัญชนะ สระ ตัวเลข รูปภาพ สัญลักษณ์ ล้วนมาจากกราฟิกที่สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสาร

2.จดจำง่าย และน่าสนใจ

 การนำกราฟิกไปใช้งานใช้เพื่อการสื่อสารต้องทำให้จดจำได้นาน และดูน่าสนใจ ซึ่งสามารถทำได้โดยการออกแบบที่ง่ายๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ แต่การทำให้น่าสนใจนั้นเป็นเรื่องที่ยากเนื่อจากไม่สามารถบอกได้ว่าทำอย่างไรให้น่าสนใจ แต่สามารถกล่าวโดยรวมได้ว่า กราฟิกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ต้องมีคุณภาพ โทนสีที่ใช้ควรดูสบายตาหรือง่ยต่อการจดจำ มีเอกลักษณ์

3.งานนำเสนอน่าติดตาม และเข้าใจง่าย

การนำเสนองานที่ดีต้องมีแบบแผน ต้องมีการเตรียมการรวมไปถึงสื่อที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูล  สื่อในการนำเสนองานที่ดีนั้นต้องมีความน่าติดตาม ต่อเนื่องและเข้าใจง่าย การนำเสนอที่ดีต้องมีการเตรียมข้อมูลที่ดี จัดทำงานนำเสนอ ซักซ้อมก่อนนำเสนอจริง

         ในการเตรียมข้อมูลต้องมีการศึกษาว่าผู้ฟังเป็นใคร มีวุฒิภาวะ และการศึกษาระดับใด จึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาใช้กับผู้ฟัง การจัดทำงานนำเสนอที่ดีต้องเตรียมข้อมูลหลัก มีการนำกราฟิกมาช่วยให้ดูน่าสนใจ เช่น กราฟ การ์ตูน รูปภาพ เสียง วิดีโอ ตลอดจนจุดเชื่อมต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจ น่าติดตาม มีการซักซ้อมก่อนนำเสนอจริงเพื่อศึกษาข้อมูล และลำดับขั้นตอนการนำเสนอให้ถูกต้อง การซักซ้อมจะทำให้รู้ถึง เวลาที่ใช้ในการนำเสนอตลอดจนเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อนำเสนองานจริง ในการนำเสนองานผู้บรรยายควรเป็นส่วนเดียวกับผู้ฟัง ทำให้บรรยากาศเป็นกันเอง การนำเสนอก็จะราบรื่นด้วยดี 

4.เป็นสื่อกลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

นอกจากนำกราฟิกมาใช้ในการสื่อสารแบบทั่วไปแล้ว การนำกราฟิกมาเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือด้านวิชาการ กราฟิกสามารถทำให้ผู้เรียนจดจำได้เป็นอย่างดี การมองงานกราฟิกของผู้อื่นเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ด้านกราฟิกของตนก็เป็นสิ่งที่ดี แต่งานกราฟิกที่ดีควรมีความคิดที่แปลกใหม่ และแตกต่าง

5.เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่

งานกราฟิกที่ความคิดแปลกใหม่ ย่อมน่าสนใจกว่างานกราฟิกที่มีแต่ความคิดเดิม ซึ่งการทำให้งานมีความคิดสร้างสรรค์ต้องเริ่มคิดจากสิ่งที่ว่างเปล่า หรือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่แล้วจะทำให้ไม่สามารถสร้างงานสิ่งใหม่ได้ ดังนั้นหากการออกแบบภาพกราฟิกยึดติดกับความเป็นไทยมากจนเกินไป อาจไม่สร้างสรรค์งานใหม่ๆได้ จึงต้องคิดหรือผสมผสานสิ่งแปลกใหม่เพื่อให้ภาพนั้นดูแปลกใหม่

 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/12
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 2
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/6

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล