รายการบทเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/12
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 2
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/6

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล

Lesson: ประเภทของโปรเเกรมสำหรับงานกราฟิก
Overview
Exercise Files
About Lesson
 

ประเภทของโปรเเกรมสำหรับงานกราฟิก 

โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมีหลายโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมีความสามารถเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การแก้ไขตกแต่งภาพ การนำเสนอผลงานกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกแสดงแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

       1. โปรเเกรมกราฟิกนำเสนองาน (presentation graphics Program)

 
 
            เป็นการออกแบบกราฟิกที่ นำเครื่องมือ เครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำเร็จรูป มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบกราฟิกสร้างเอกสารลักษณะตัวอักษร   ซึ่งมีโปรแกรมด้านการจัดพิมพ์ตัวอักษรที่นิยมกันมาก. ความสามารถคือการจัดเรียง วางรูปแบบ สร้างภาพ กราฟ แผนภูมิ จัดการและสร้างสรรค์ตัวอักษร นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกันอีกหลายโปรแกรมในหลายๆ ระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้การเลือกใช้โปรแกรมใดๆอาจจะต้องดูจากความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน

2. โปรเเกรมกราฟิกวาดภาพ (Drawing Graphice Program)

 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เหมือนกระดานหรือสมุดวาดเขียนที่ช่วยในการวาดรูป เช่น ปากกาช่วยวาดลายเส้น พู่กันระบายสี และยางลบช่วยลบลายเส้นหรือสีที่ไม่ต้องการได้นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกบางชนิดยังสามารถน าแฟ้มข้อมูลที่ถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอลมาท าการแก้ไข หรือตกแต่งได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ชนิดนี้จะมีเครื่องมือที่สามารถปรับเปลี่ยนความเข้มของแสง ปรับเปลี่ยนความแตกต่างของสีวัตถุหรือภาพ สามารถตัดแปะองค์ประกอบของภาพหลาย ๆ ภาพ มาเป็นภาพใหม่ได้เหมือนการสร้างศิลปะ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนลักษณะของภาพ ลักษณะ ของสีพื้นแบบต่าง ๆ ได้ ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop , โปรแกรม Paint Brush และโปรแกรม Paint Shop

3. โปรเเกรมกราฟิกนำสนองาน (presentation graphics Program)

 การนำเสนอข้อมูล โดยปกติจะอยู่ในรูปตารางเป็นแถวและสดมภ์ ซึ่งไม่ใช่วิธีนำเสนอ ข้อมูลที่ดี เพราะการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางไม่ดึงดูดความสนใจไม่น่าสนใจ และตีความตัวเลข ลำบากไม่สมบูรณ์ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปภาพและแผนภูมิจะเป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง เพราะการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีนี้จะดึงดูดความสนใจสื่อความหมายได้กระจ่างชัด และเข้าใจง่าย ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ด้านการนำเสนอให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้มักจะเน้นการใช้งาน ที่ง่ายและสะดวก มีชนิดแผนภูมิให้เลือกใช้หลายแบบตามความเหมาะสมของข้อมูล การปรับแต่ง และจัดรูปแบบแผนภูมิใหม่สามารถทำได้ง่ายด้วยคำสั่งเพียง 1 หรือ 2 คำสั่ง นอกจากนี้ยังสามารถ โอนย้ายข้อมูลจากซอฟต์แวร์สำเร็จ เช่น จากระบบฐานข้อมูลและตารางทำงานมาแสดงแผนภูมิได้ด้วย

 
 
 
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/12
คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics) เทอม 2
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
0/6

คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแล