คอมพิวเตอร์กราฟิก (graphics)?

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม จินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น
หลักการทำงานของภาพกราฟิกแบบ  Raster 

หลักการทำงานและการแสดงผล

หลักการทำงานของภาพกราฟิกแบบ  Raster 

ภาพกราฟิกแบบ  ราสเตอร์  (  Raster ) หรือบิตแมป Raster   เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) มีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่งจนเกิดเป็นภาพในลักษณะต่าง ๆเช่น ภาพถ่าย โปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างภาพแบบราสเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม Paintbrush โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นต้น

  • ภาพกราฟิกเกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลากหลายสี (Pixels) มาเรียงต่อกันจนกลายเป็นรูปภาพ
  • การขยายภาพกราฟิกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ความละเอียดของภาพลดลง ทาให้มองเห็นภาพเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
  • การตกแต่งและแก้ไขภาพ สามารถทาได้ง่ายและสวยงาม เช่น การRetouching ภาพคนแก่ให้หนุ่มขึ้น
  • การปรับสีผิวกายให้ขาวเนียนขึ้น เป็นต้น  
  • การประมวลผลภาพสามารถทำได้รวดเร็ว

แฟ้มภาพกราฟิกแบบ Bitmap   และคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก
                นามสกุลที่ใช้เก็บแฟ้มภาพกราฟิกแบบ  Raster  มีหลายนามสกุล เช่น .BMP, .DIB, .JPG, .JPEG, .JPE, .GIF, .TIFF, .TIF, .PCX, .MSP, .PCD, .FPX, .IMG, .MAC, .MSP และ .TGA เป็นต้น ซึ่งลักษณะของแฟ้มภาพจะแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น