0(0)

STE@M Summer จากนิทานสู่สิ่งประดิษฐ์

  • หมวดหมู่ STEMประถมศึกษา
  • ระยะเวลา 8h
  • ลงทะเบียนแล้ว 13
  • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 23, 2021

คำอธิบาย

Why STE@M

สะเต็มศึกษา (STE@M Education) สําหรับระดับชั้นประถมศึกษา เน้นการเรียนรู้เชิง บูรณาการ หรือสหศาสตร์ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (sciences) เทคโนโลยี (technology) วิศวกรรมศาสตร์ (engineering) คณิตศาสตร์ (mathematics) และเพิ่มเติมหลักการของศิลปะเข้ามา ร่วมใช้ในการเรียนการสอน (art) ทั้งนี้ได้ใช้สัญลักษณ์ @ แทน A เพื่อไม่ให้ออกเสียง A 

การเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ STEM Education ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทายกับปัญหาต่าง ๆ และนักเรียนจะมีเวลาในการออกแบบและสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานั้น ซึ่งการเรียนรู้ไม่จํากัดว่าต้องเรียนในห้องเรียนกับคุณครูในโรงเรียนเท่านั้น ผู้ปกครองก็นับว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ STE@M Education โดยร่วมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM กับโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา นอกจากนั้นบุคคลในวงวิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิศวกร แพทย์ นักเทคโนโลยี นักการตลาด ฯลฯ สามารถนําประสบการณ์ตรงในโลกแห่งการทํางานจริงถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ทักษะการคิด เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มย่อยโครงงาน โดยการค้นคว้า พิจารณาคัดกรอง สรุปสาระสําคัญ รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างแนวคิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ นําไปสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอยางมีศีลธรรม เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

6 บทเรียน8h

คุณพ่อ คุณแม่ ตัวฉัน ใหญ่ กลาง เล็ก?

การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเปรียบแทียบเพื่อเลือกสิ่งของที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
พ่อหมี แม่หมี ลูกหมี00:10:11
กิจกรรมที่ 2 Match each thing with the right pair.
กิจกรรมที่ 3 การบ้าน ให้นักเรียนวาดมือของสมาชิกในบ้าน 2 คน และของนักเรียน พร้อมเปรียบเทียบขนาด
สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนาดเล็ก กลาง ใหญ่2:36
แบบทดสอบที่ 1
กิจกรรมที่ 1 ดูคลิปวิดีโอ หรือ อ่านแล้วสรุปใจความสำคัญจากนิทานเรื่อง หนูน้อยโกลดิล็อคส์ กับหมี 3 ตัว

ฉันต้องอยู่กลุ่มไหน?

ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต การสำรวจ และการบันทึกผลเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อการจัดหมวดหมู่

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “รัก”?

สำรวจสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ บ้าน และบันทึกภาพสัตว์เลี้ยงแสนรัก

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

28 ผู้เรียน

STE@M
ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • นิทานสำหรับเด็ก
  • บทเรียน
  • กิจกรรม

ความต้องการ

  • ควรจัดเตรียมอุกรณ์เครื่องเขียน อาทิ กระดาษ ดิสอ ดิสอสี ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร กาวหรือเทปกาวชนิดใสเพื่อทำกิจกรรมตามในแต่ละบท

แท็ก

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้เรียน