0.00 (0 Rating)
STE@M Toys โรงงานของเล่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หมวดหมู่: STEM, ประถมศึกษา
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
“ผู้เรียนจะมีพัฒนาการที่ดีนั้น ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ดีนั้น ก็คือ การเรียนรู้ด้วยการเล่น” ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลศิริราช             ของเล่นของเด็กดูเหมือนเป็นเรื่องเล่น ๆ แต่ความจริงแล้ว เป็นเรื่องสำคัญและมีคุณค่ามหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการเล่นด้วยวิธีการใด ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้งสิ้น โดยเฉพาะการเล่นกับของเล่น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และถ้าผู้เรียนได้มีการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้ว ...
“ผู้เรียนจะมีพัฒนาการที่ดีนั้น ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ดีนั้น ก็คือ การเรียนรู้ด้วยการเล่น” ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลศิริราช             ของเล่นของเด็กดูเหมือนเป็นเรื่องเล่น ๆ แต่ความจริงแล้ว เป็นเรื่องสำคัญและมีคุณค่ามหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการเล่นด้วยวิธีการใด ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้งสิ้น โดยเฉพาะการเล่นกับของเล่น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และถ้าผู้เรียนได้มีการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้ว จะช่วยพัฒนาด้านกระบวนสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นในคอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะพบกับกิจกรรมที่มีความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ในการวิเคราะห์ความต้องการวางแผนออกแบบและลงมือประดิษฐ์ของเล่นชนิดต่าง ๆ อาทิ ของเล่นเชิงกล ของเล่นที่ใช้ แม่เหล็ก ของเล่นที่ใช้ไฟฟ้า ของเล่นพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา โดยผ่านกระบวนการทางสะเต็มศึกษาอันได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องหมายเครื่องมือและหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบเพื่อความสวยงามและเกิดสุนทรียภาพ และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคำนวณ
เกี่ยวกับผู้สอน
instructor avatar
จบระดับปีการศึกษา ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
instructor avatar
จบระดับศึกษา ปริญญตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
instructor avatar
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Course Curriculum
หน่วยที่ 1 ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) (สำหรับครู) W1-8
 • ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) (W1-3)
 • การวัด (W4)
 • ของเล่นพัฒนาไอคิว (W5-8)
 • แบบทดสอบความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)
หน่วยที่ 2 การทำงานของสมอง (สำหรับครู) W9-10
 • แบบทดสอบการทำงานของสมอง
 • การทำงานของสมอง (W9)
 • การคิดอย่างมีตรรกะ (W10)
 • แบบทดสอบการคิดอย่างมีตรรกะ
หน่วยที่ 3 เครื่องจัดระบบความคิด (สำหรับครู)
 • Flowchart
 • แบบทดสอบ Flowchart
หน่วยที่ 4 โรงงานของเล่น (สำหรับครู)
 • ของเล่นเชิงกล
 • แบบทดสอบ ของเล่นเชิงกล
 • การทำงานของของเล่นเชิงกล
 • แบบทดสอบ 5: การทำงานของของเล่นเชิงกล
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet