0(0)

การใช้ WESPRA Model เพื่อสนับสนุนการออกแบบการจัดการเรียนรู้

 • หมวดหมู่ Professional Development
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
 • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 20, 2021

เกี่ยวกับคอร์ส

รูปแบบเวสปรา (WESPRA model) เป็นเครื่องมือช่วยครูผู้สอนเพื่อออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนอย่างแท้จริง

คำอธิบาย

รูปแบบเวสปรา (WESPRA model) เป็นรูปแบบ กรอบแนวคิดที่ง่ายต่อการนำไปใช้เพราะเป็นภาษาสัญลักษณ์โดยใช้รูปเรขาคณิตและอักษรย่อภาษาอังกฤษสื่อความทำให้เข้าใจง่ายต่อการออกแบบ แต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องทางความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ เห็นภาพรวมชัดเจน ซึ่งช่วยครูผู้สอนให้เข้าใจเป้าหมายและหัวใจของสาระสำคัญ ของการเรียนการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ครูผู้สอนทบทวนเนื้อหา สาระที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ เลือกใช้เนื้อหาที่ใหม่และเป็นปัจจุบัน ปรับลด เพิ่มความลึกหรือกว้างได้เหมาะสมกับวัยหรือศักยภาพของผู้เรียน แนวคิดสำคัญของรูปแบบเวสปรา (WESPRA model) คือในทุกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำงานวิจัยร่วมกับครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนจะได้วิจัยในชั้นเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดเพื่อทำวิจัยของตนเองต่อไป อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน สะท้อนคุณค่าของการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายผสมผสานองค์ความรู้ที่ก่อเกิดจากในห้องเรียนเชื่อมโยงสู่การดำเนินชีวิตที่อย่างมีคุณภาพและมีเกียรติ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้ง่าย
 • ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

28 ผู้เรียน

Than Chaiboriphan

Technological Pedagogy Expert

Experienced Integration Specialist with a demonstrated history of working in the education management industry. Skilled in OS X, iLife, STEM, iOS Development, and iWork. Strong program and project management professional with a Bachelor of Science (B.Sc.) focused in Computer and Information Sciences, E-Business from Mahidol University.
0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

367 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • เนื้อหา
 • แบบทดสอบ

ความต้องการ

 • ควรมีจินตนาการ
 • ควรมี passion

กลุ่มเป้าหมาย

 • ครู
 • นักการศึกษา
 • บุคลากรทางการศึกษา