รูปวงกลมและอักษรย่อ “E”

ขั้นถัดไป ครูต้องระบุความต้องการที่จะให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิด จึงใช้รูปวงกลมและตัวอักษร E ซึ่งหมายถึง การแสดงออกทางความคิดด้วยเทคนิคการพูดรอบวง (Round Robin)

โดยครูจะต้องพูดคุยกับเพื่อนครูและเปิดโอกาสที่จะรับฟังแนวคิดของผู้ที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้เรียนเพื่อการวางแผนสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และแสดงออกทางพฤติกรรมเชิงประจักษ์ได้ วงกลมสื่อความหมายถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน ในการนำเสนอแนวคิด แสดงออกทางความคิด บนพื้นฐานประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางความคิดได้เต็มที่