Lesson: รูปสามเหลี่ยม และตัวอักษร “W”
Overview
Exercise Files
About Lesson

รูปสามเหลี่ยม และตัวอักษร “W” หมายถึง การกำหนดเป้าหมายด้วยการตั้งคำถามว่า Why “ทำไม?” เพื่อให้ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า แผนการจัดประสบการณ์นี้ทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร ผู้เรียนเรียนแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร ครูต้องตั้งสมมติฐานถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั้น ๆ ดังนั้นผู้เขียนจึงแทนด้วยรูปสามเหลี่ยมพร้อมตัวอักษรย่อ “W” และแต่ละมุมของสามเหลี่ยมมีความหมายระบุไว้ว่า “ทำไม” (why) “อย่างไร” (how) และ “อะไร” (what) เมื่อครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนและตอบคำถามว่า ทำไมถึงต้องสอนเรื่องนี้ อะไรที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งนี้ และต้องดำเนินการอย่างไร

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found