Lesson: รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและอักษรย่อ “A”
Overview
Exercise Files
About Lesson

ผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนคือ ต้องการให้ผู้เรียนหยิบจับ เลือกนำองค์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความหมายในทุก ๆ มิติ เช่น มิติของตัวเอง มิติของคนรอบข้าง มิติของสังคม และมิติของนวัตกรรม ซึ่งผู้เรียนจะต้องสังเคราะห์หรือตกผลึกออกมาได้ด้วยตนเอง จึงใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หมายถึง การเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฯ โดยครูและผู้เรียนร่วมสะท้อนกลับไปยังเป้าหมายเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งทั้งสี่ด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนด้วย สถานการณ์ ปัญหาที่พบเจอในปัจจุบัน เลือกให้วิธีที่ผ่าน การเรียนรู้เพื่อนำมาแก้ปัญหานั้น ๆ วิเคราะห์ผลลัพธ์ และถอดบทเรียนที่ได้รับให้แก่ผู้อื่นอันจะนำไปสู่ความรู้คงทนเพื่อนำไปประกอบการดำเนินชีวิตจริงต่อไปในอนาคต

 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found