Lesson: รูปหัวใจและอักษรย่อ “S”
Overview
Exercise Files
About Lesson

นอกจากเป้าหมายของครูผู้สอนและความคาดหวังในการให้ผู้เรียนแสดงออกทางความคิดแล้ว อีกหนึ่งส่วนสำคัญซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้คือ เนื้อหาสาระที่ผู้เรียนต้องรู้ภายใต้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ว่าผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยควรที่จะเรียนรู้เนื้อหาอะไรบ้าง ทั้งนี้จึงแทนสัญลักษณ์ด้วย รูปหัวใจ

 

รูปหัวใจ และตัวอักษร S หมายถึง การนำเนื้อหาสาระการเรียนรู้ สาระสำคัญของแต่ละวิชามารวบรวมและบูรณาการในการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สะเต็มศึกษาของครู อาจให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ก็ได้ ดังนั้นจึงใช้คำว่า strands เขียนแทนด้วยตัวอักษร “S” ซึ่งการเรียนรู้และเข้าถึงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้ดีนั้น ผู้เรียนและครูจะเกิดองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ระหว่างทางได้ดีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found