Lesson: รูปแบบเวสปรา (WESPRA MODEL)
Overview
Exercise Files
About Lesson

แนวคิดสำคัญของรูปแบบเวสปรา (WESPRA model) คือในทุกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ ทำงานวิจัยร่วมกับครู ซึ่งครูจะได้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อต่อยอดทำวิจัยของตนเองต่อไป อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับครู สะท้อนคุณค่าของการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ผสมผสานองค์ความรู้ที่เกิดในห้องเรียน เชื่อมโยงสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและ มีเกียรติ

 

 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found