Lesson: WESPRA Model คืออะไร?
Overview
Exercise Files
About Lesson

รูปแบบเวสปรา (WESPRA model) หมายถึง รูปแบบหรือเค้าโครงในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดหรือลำดับขั้นตอนกระบวนการคิดออกแบบโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ และตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วย สามเหลี่ยม วงกลม หัวใจ สี่เหลี่ยมจตุรัส รูปเพชร สี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัวอักษรภาษาอังกฤษ WESPRA เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในแผนที่ทางความคิดเพื่อออกแบบการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้แบบสหวิชา หรีือบูรณาการที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา (STEM education) หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ ธรรมชาติของแต่ละศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ (S หมายถึง Science) เทคโนโลยี (T หมายถึง Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (E หมายถึง Engineering) และคณิตศาสตร์ (M หมายถึง Mathematics) โดยการนำทักษะความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเรียนรู้แบบใช้ x เป็นฐาน (x-based learning) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของธรรมชาติรายวิชา ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้การเรียนรู้ตามแนวคิดสหวิชาบูรณาการหรือแม้แต่ สะเต็มศึกษา องค์ความรู้หรือธรรมชาติของการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่อาจแยกองค์ความรู้ออกเป็นส่วน ๆ จากกันได้ในการดำเนินชีวิตหรือการดำรงชีวิตอยู่จริง มนุษย์ต้องใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทุกกลุ่มสาระวิชา ประกอบเข้าด้วยกัน

ดังนั้นรูปแบบเวสปรา (WESPRA model) จึงเป็นรูปแบบ หรือกรอบแนวคิดที่ช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็นเป้าหมายการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดแรงจูงใจในการพยายามจัดประสบการณ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนความคิด แสดงออกทางความสามารถ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน จนเกิดการสร้างนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่ความรู้ที่คงทนเพื่อนำไปประกอบการดำเนินชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (practical model) รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (symbolic model) และรูปแบบเชิงข้อความ (semantic model) 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found